Historia szkoły

Wstęp

1 września 1946 r. pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w nowo otwartej szkole średniej w Piszu – Państwowym Gimnazjum Koedukacyjnym Ogólnokształcącym. W ciągu 50 lat istnienia szkoły zostały przeprowadzone liczne zmiany organizacyjne i strukturalne, zmieniała się jej nazwa. W różnych latach istniały szkoły dzienne i wieczorowe lub w systemie zaocznym, ogólnokształcące i zawodowe. Ich stopień związku lub podległości dyrekcji LO bywał różny, zawsze jednak stanowiły one jedność bazową.
W roku 50-lecia w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu wchodziły: I Liceum Ogólnokształcące im. Bojowników o Polskość Mazur i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Pod wspólną dyrekcją i w jednym budynku funkcjonowało Liceum Ekonomiczne.
Informacje dotyczące historii szkoły po 1996 r. można odszukać w kolejnych numerach gazety szkolnej “fanzin” (zwłaszcza w rubryce pt. “Serwis informacyjny”), których wersja elektroniczna jest też zamieszczona na stronach internetowych szkoły.
Tekst poniżej prezentowany jest poprawioną i uzupełnioną wersją opracowania autorstwa mgr Danieli Truszkowskiej i mgr. Ryszarda W. Pawlickiego, jakie ukazało się na łamach pisma “Znad Pisy” (nr 3/1996, s. 43-79).
Jednocześnie zwracam się do Czytelników z prośbą o informacje na temat ważnych osiągnięć uczniów w nauce, sporcie i innych dziedzinach, a które w sposób nie zamierzony mogły zostać pominięte, zwłaszcza w początkowym okresie funkcjonowania szkoły (luki w dokumentacji). Proszę też o informacje na temat nieznanych a ważnych faktów z historii naszej szkoły. Z góry dziękuję za wszystkie uwagi i informacje.
Z poważaniem,
mgr Ryszard Wojciech Pawlicki

rok 1946

– 11 maja na zebraniu wójtów i burmistrzów powiatu piskiego omawiano sprawę utworzenia gimnazjum w Piszu. W naradzie uczestniczył Kocepup ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Podjęto decyzję o wstępnych zapisach do szkoły.
– Z dniem 1 września 1946 r. została otwarta w Piszu szkoła średnia pod nazwą “Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne Ogólnokształcące”. Gimnazjum mieściło się przy ulicy Warszawskiej 31. Zostały zorganizowane dwa internaty: żeński przy ulicy Warszawskiej 29 i męski przy ulicy Wojska Polskiego 17. Początkowo Grono Pedagogiczne liczyło 3 osoby: Jan Bitner (dyrektor), Mikołaj Własienko (matematyk, fizyk i chemik) i Stanisława Łyśniewska (nauczycielka języka angielskiego).
– 1 września Jan Bitner uruchomił również Gimnazjum dla Dorosłych.
– W październiku zatrudniono: Helenę Laskowską (polonistkę) i inż. Józefa Błockiego (matematyka).
– W roku szkolnym 1946/47 w Państwowym Gimnazjum Koedukacyjnym Ogólnokształcącym były następujące klasy: I, II, III i IV (łącznie 108 uczniów). Zatrudniono dalszych nauczycieli: Jana Kotarskiego (geografa), Klemensa Masłowskiego (biologa) i Henryka Piaseckiego (wykładowcę rysunków i robót ręcznych).

rok 1947

– 1 września zatrudnieni zostali: Feliks Michałowski (wychowanie fizyczne) i Adam Łempicki (język angielski). W szkole dla dorosłych utworzona została I klasa licealna (V semestr). W wyniku reorganizacji szkoła otrzymała nazwę: “Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych w Piszu”.
– 15 października dyrekcja szkoły zatrudniła Romana Kozyrę, matematyka, początkowo w Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych.
– Jesienią Feliks Michałowski postanowił założyć Bazę Sportów Wodnych, która przez ponad 20 lat była najbardziej popularnym ośrodkiem sportowym w szkole.

rok 1948

– Luty. Utworzona została II klasa licealna (VI semestr) w szkole dla dorosłych.
– W czerwcu w Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych odbył się pierwszy egzamin dojrzałości (duża matura). Do egzaminu całkowitego przystąpiło 12 absolwentów, zdało 10. Natomiast do egzaminu częściowego zgłosiło się również 12 kandydatów.
– 1 sierpnia Jan Bitner został przeniesiony na stanowisko dyrektora Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Ełku. Obowiązki dyrektora szkoły pełniła Helena Laskowska. Natomiast w Gimnazjum dla Dorosłych dyrektorem został Roman Kozyra.
– 1 września nastąpiła reorganizacja szkoły. Została utworzona 11-letnia Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego. Przeniesiono ją do budynku przy ulicy Klementowskiego 2 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 1).
– 3 września w Liceum dla Dorosłych naukę podjęło 209 osób. Ponadto zorganizowano dwie klasy zamknięte dla funkcjonariuszy MO i UB. W szkole dla dorosłych działały następujące organizacje: Związek Młodzieży Polskiej, Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej, Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza, Klub Sportowy i Szkolny Hufiec “Służba Polsce”.
– 27 listopada dyrektorem Jedenastoletniej Szkoły Ogólnokształcącej został Józef Konopka.

rok 1949

– W 1949 r. rozpoczęła się niezwykle nasilona penetracja ideologiczna szkoły, która trwać będzie do 1956 r. Narzucono obchody takich rocznic jak urodziny Lenina i Stalina, powstania Armii Radzieckiej oraz Rewolucji Październikowej. Październik uczyniono “miesiącem pogłębiania przyjaźni polsko – radzieckiej”. Do szkoły wprowadzono narady produkcyjne, a na posiedzenia Rad Pedagogicznych nauczyciele przygotowywali referaty z marksizmu-leninizmu.
– Od 1 stycznia w szkole zatrudniono Wiktorię Kudejko-Stelmańską (wychowanie fizyczne) i Janusza Grabowskiego (geografia).
– 5 maja z inicjatywy Powiatowej Rady Społecznej do Walki z Analfabetyzmem pod kierownictwem starosty Stefana Geremka w mieście odbył się cykl okolicznościowych imprez, w organizacji których czynnie brała udział 11-letnia Szkoła Ogólnokształcąca oraz Gimnazjum dla Dorosłych.
– Kwiecień. W Liceum dla Dorosłych przeprowadzono wizytację, którą kierował okręgowy wizytator szkół średnich Piotr Babczyszyn.
– Maj. Pierwszy egzamin dojrzałości w szkole dziennej, do którego przystąpiło 9 absolwentów klasy o profilu matematyczno – fizycznym. Komisji Egzaminacyjnej przewodniczył Antoni Wiśniewski.
– 2 grudnia wprowadzono obowiązkowe dokształcanie ideologiczne nauczycieli w zakresie nauki o Polsce i świecie współczesnym oraz nauki o społeczeństwie i pedagogiki socjalistycznej. Dla pierwszej grupy nauczycieli egzamin (pisemny i ustny) przed Komisją Wojewódzką Wydziału Oświaty ustalono na sierpień 1950 r.

rok 1950

– Luty. Nauczyciele otrzymali zadanie opracowania referatu pt. “Wychowanie socjalistyczne w procesie nauczania mojego przedmiotu”.
– 3 i 4 marca władze oświatowe z Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie przeprowadziły wizytację 11-letniej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego oraz Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych.
– Maj. Druga matura w 11-letniej Szkole Ogólnokształcącej. Świadectwo dojrzałości otrzymało 13 absolwentów. Komisji Egzaminacyjnej przewodniczył Mieczysław Chomicki.
– 29 sierpnia Józef Konopka z polecenia władz oświatowych obowiązki dyrektora przekazał swojemu zastępcy – Helenie Laskowskiej. Później obowiązki dyrektora pełnił Jerzy Nowicki.
– Od 1 września pracę w szkole podjęli: Władysław Niesiobędzki (łacina), Jadwiga Sikorska (szkolna biblioteka) i Janina Wolska (język rosyjski). Grono Pedagogiczne liczyło wówczas 20 osób.
– W roku 1950/51 w Gimnazjum i Liceum dla Pracujących wybrano pierwszy Samorząd Szkolny w składzie: Jerzy Juniewicz – przewodniczący, Tadeusz Szleszyński – zastępca przewodniczącego, Maria Charubin – sekretarz i Henryk Trojanowski – skarbnik.

rok 1951

– 9 lutego przy 11-letniej Szkole Ogólnokształcącej rozpoczął się pierwszy kurs pedagogiczny dla uczniów klas jedenastych. Zgłosiło się 22 kandydatów. Uczniowie kursu pedagogicznego na koniec roku szkolnego otrzymali dwie matury: ogólnokształcącą i pedagogiczną. Ukończenie kursu dawało uprawnienia do nauczania w szkołach podstawowych.
– 20 lutego 11-letnia Szkoła Ogólnokształcąca i Liceum dla Pracujących włączyły się do akcji propagowania spółdzielni produkcyjnych we wsiach wskazanych przez Komitet Powiatowy PZPR poprzez wystawienie odpowiednich sztuk scenicznych, tańce, pokazy sportowe itd.
– W marcu dyrektorem szkoły został Mikołaj Własienko.
– 12 maja do matury dopuszczono 30 uczniów z klasy XI ogólnokształcącej i 22 – z klasy XI pedagogicznej.
– 12 -14 czerwca. Trzeci egzamin dojrzałości w szkole dziennej. Świadectwa maturalne otrzymało 48 abiturientów.
– Od 1 września obowiązki dyrektora pełnił Władysław Niesiobędzki.

rok 1952

– W styczniu szkoła została przeniesiona do nowo odbudowanego gmachu przy ulicy Gizewiusza 10 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 2). Zmieniono również jej stopień organizacyjny, powstało Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego.
– W lutym zobowiązano nauczycieli, aby wszystkich uczniów zapoznać z projektem nowej Konstytucji PRL.
– 22 lutego uczniowie i nauczyciele obejrzeli w sali Teatru Leśnego w Piszu sztukę pt. “Awans”, wystawioną przez miejscowy zespół amatorski.
– 18 kwietnia szkoła uczciła 60 urodziny prezydenta Polski Bolesława Bieruta. Na uroczystość złożyły się: akademia w Teatrze Leśnym, capstrzyk połączony z pochodem przez miasto, podczas którego śpiewano rewolucyjne pieśni.
– Kwiecień. Na apel koła ZMP ze Szkoły 11-letniej w Mrągowie młodzież tutejszej szkoły ochotniczo zgłosiła się do brygad żniwnych “Służba Polsce”.
– 22 i 23 maja odbyły się pisemne egzaminy maturalne, zaś ustne od 28 do 31 tegoż miesiąca.
– 15 czerwca nastąpiło uroczyste wręczenie świadectw dojrzałości.
– W roku szkolnym 1951/52 klasa IXa wydawała gazetkę “Echo klasy IXa”.
– 25 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 1951/52, podczas której oprócz świadectw wręczono karty powołania do brygad żniwnych “Służba Polsce”.
– 22 lipca w Zlocie Młodych Przodowników w Warszawie tutejszą szkołę reprezentowali: Jadwiga Kucharska, Waltraud Gulac, Wanda Kacmajer, Kazimierz Stankiewicz i Jan Jabłoński.
– 31 sierpnia uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego poprzedzone zostało capstrzykiem na stadionie sportowym i przemarszem ulicami miasta.
– Rok szkolny 1952/53 przebiegał ph. “Wychowywać młodzież w duchu ludowego patriotyzmu i głębokiego internacjonalizmu oraz miłości do Związku Radzieckiego”. Do szkoły we wrześniu uczęszczało 219 uczniów.
– 26 października nauczyciele i pełnoletni uczniowie uczestniczyli w wyborach do Sejmu. Ich udział w głosowaniu miał charakter zorganizowany: zbiórka w szkole o godzinie szóstej, wymarsz z transparentami i hasłami.
– 16 grudnia w szkole odbyła się masówka z okazji V rocznicy powstania PZPR.

rok 1953

– 21 lutego podjęto decyzję o wprowadzeniu dzienniczków ucznia, w których odnotowywano spostrzeżenia o postępach w nauce i zachowaniu. Obowiązywały one do lat siedemdziesiątych.
– 6 marca po południu zarządzono zbiórkę młodzieży szkolnej celem uczczenia zgonu “Chorążego Pokoju” Józefa Stalina. W dniach następnych odbyły się dalsze uroczystości.
– 15 maja do matury dopuszczono 26 absolwentów, zdali wszyscy.
– 1 września dyrektorem szkoły został ponownie Mikołaj Własienko, ponieważ Władysław Niesiobędzki złożył rezygnację.
– Kierownikiem internatu został Marian Przybyłowicz, który był jednocześnie w liceum nauczycielem języka polskiego, historii i nauki o Konstytucji.
– 24 listopada Rada Pedagogiczna dla uczczenia X-lecia PRL podjęła następujące zobowiązania: wykonać 2 boiska sportowe, zrobić ślizgawkę, zorganizować gabinet biologiczny, zrobić basen pływacki oraz założyć ogród szkolny (działkę doświadczalną).

rok 1954

– W dniach 13-15 stycznia odbyła się wizytacja szkoły przeprowadzona przez naczelnika szkół średnich w Olsztynie Marię Wyczółkowską, która wpłynęła na późniejszą zmianę dyrektora.
– W sierpniu Komisja Sanitarna zamknęła internat męski przy ulicy Wojska Polskiego i internat żeński przy ul. Warszawskiej. W obu budynkach zamieszkali nauczyciele.
– 1 września dyrektorem szkoły została Zuzanna Pawłowska ze Szczytna.
– Z początkiem roku szkolnego 1954/55 na wniosek Ministerstwa Oświaty wprowadzono powszechny obowiązek apeli porannych. W tutejszej szkole odbywały się one codziennie od 7:50 do 8:00.
– 16 września w Gimnazjum i Liceum dla Pracujących wybrano nowy Samorząd Szkolny w składzie: Jadwiga Dardzińska – przewodnicząca, Eugeniusz Morawski – zastępca przewodniczącego, Danuta Polkowska – sekretarz i Anna Kiełczewska – skarbnik.
– Maj. Do matury dopuszczono 25 abiturientów, 1 nie dopuszczono.
– W grudniu ukończono remont internatu żeńskiego, przy którym dla poprawienia żywienia prowadzono własne gospodarstwo.

rok 1955

– Na zakończenie wizytacji szkoły przeprowadzonej wiosną tegoż roku naczelnik Oddziału Szkolnictwa Średniego Kujawski zalecił zamiast ustnego odpytywania uczniów wprowadzić nowy system tzw. “kartkówek”.
– W czerwcu, na zakończenie roku szkolnego 1954/55, aż 25% uczniów nie otrzymało promocji do następnej klasy.
– We wrześniu w liceum uczyło się 210 uczniów.
– W roku szkolnym 1955/56 w LO działały następujące organizacje młodzieżowe (w nawiasach nazwiska opiekunów): ZMP (Zuzanna Pawłowska), Samorząd Szkolny (Antoni Popowski), Szkolne Koło Przyjaciół Związku Radzieckiego (Helena Laskowska), PCK (Ludwika Ruszczyńska), Szkolne Koło Odbudowy Warszawy (Kazimierz Sobczak) oraz SKS (Wiktoria Stelmańska i Feliks Michałowski).
– Jednogłośnie kierownikiem internatu wybrana została Maria Zaremba, zaś wychowawcami zostali: Jan Kaszewicz, Antoni Popowski i Kazimierz Sobczak.

rok 1956

– 12-16 marca. Śmierć Bolesława Bieruta w Moskwie. W szkole odbyła się akademia żałobna.
– W kwietniu na fali zmian politycznych w kraju (amnestia, czystka w KC PZPR i in.) nastąpiła likwidacja w szkole poufnych opinii i uchylenie ustawy o socjalistycznej dyscyplinie pracy.
– 1 maja z okazji Święta Pracy wszystkie klasy podjęły zobowiązania w zakresie odgruzowywania miasta i zbiórki złomu. Szkolny zespół artystyczny wraz z opiekunem Janem Kaszewiczem wyjechał z przedstawieniem do PGR Szwejkówko.
– W listopadzie 1956 r. dyrektorem szkoły został ponownie Władysław Niesiobędzki.

rok 1957

– Z okazji 1 Maja Rada Pedagogiczna przyznała nagrody pieniężne 7 nauczycielom oraz księgowemu i woźnej.
– Czerwiec. Świadectwa dojrzałości otrzymało 29 abiturientów.
– 25-26 czerwca do egzaminów wstępnych do klasy VIII przystąpiło 44 uczniów, zdało 28. W przyszłym roku szkolnym zapowiedziano utworzenie dwóch klas VIII.
– W kolejnym roku szkolnym obowiązywało nadal zarządzenie, w myśl którego młodzież szkolna do kina mogła uczęszczać w wyznaczone dni (środa, sobota i niedziela) o godzinie 18.00. Uczniom, którzy naruszali ww. zarządzenie lub uczęszczali na niedozwolone filmy udzielano nagan z ostrzeżeniem na specjalnych apelach szkolnych lub zawieszano ich w prawach ucznia.

rok 1958

– Do matury dopuszczono 19 absolwentów.
– We wrześniu w związku ze Świętem Lotnictwa młodzież szkolna uczestniczyła w pokazie lotniczym w Piszu.
– W roku szkolnym 1958/59 religii w klasach VIII-XI uczył ksiądz Staszewski (razem 6 godzin). W tym okresie władze oświatowe zabraniały wieszania symboli religijnych na terenie szkoły.

rok 1959

– 15 i 16 maja odbył się pisemny egzamin dojrzałości.
– 22 czerwca na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wśród podjętych wytycznych do pracy w następnym roku szkolnym znalazło się m.in.: “zlikwidowanie ściągania na klasówkach przez dodanie asystenta (drugiego nauczyciela) oraz zlikwidowanie podpowiadania i chóralnych wypowiedzi przez wyciągnięcie konsekwencji w stosunku do uczniów podpowiadających”.

rok 1960

– 29 czerwca na wspólnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego zadecydowano, że nauka religii może odbywać się wyłącznie poza szkołą.
– 8 września rozpoczęto zajęcia w nowym budynku (ulica Sikorskiego 15). Pod względem organizacyjnym szkoła otrzymała nazwę: “Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Piszu”. Grono Pedagogiczne liczyło wtedy 22 nauczycieli. Szkoła posiadała 7 klas podstawowych i 7 licealnych.
– 17 września nastąpiło uroczyste otwarcie nowej szkoły przy ulicy Sikorskiego 15, której budowę ukończono 3 września br. W uroczystości udział wzięli: dyrektor szkoły – Władysław Niesiobędzki, Grono Pedagogiczne, przedstawiciele władz szkolnych i miejskich oraz rodzice i uczniowie.

rok 1961

– Maj. Do matury w LO dopuszczono 29 absolwentów, 2 nie dopuszczono.
– 28 sierpnia do użytku oddano nowo wybudowany internat (ulica Warszawska 1) na około 100 miejsc, w którym urządzono również kilka mieszkań służbowych dla nauczycieli.
– 1 września przy LO otwarte zostało Technikum Ekonomiczne. Od początku nowa szkoła była administracyjnie, dydaktycznie i wychowawczo połączona z LO. Do klasy pierwszej przyjęto aż 47 uczniów.
– 1 września do internatu przyjęto 105 uczniów z klas licealnych i podstawowych. Jego kierownikiem został Jan Hrynkiewicz, zaś wychowawcami Krystyna Doniec, Tadeusz Kuart, Stefania Sobczak i Romuald Wiśniewski.
– 1 listopada Franciszka Maciejewska (wcześniej nauczycielka historii) zrezygnowała ze stanowiska sekretarki szkoły. Od 1 stycznia 1962 r. na jej miejsce zaangażowano Cecylię Chmurę.
– Jesień. Pieniądze zarobione przez szkołę podczas akcji wykopkowej zostały przeznaczone na zakup pierwszego w historii szkoły telewizora.
– 1 listopada Jan Hrynkiewicz na własną prośbę zrezygnował z kierowania internatem. Nowym kierownikiem został Kazimierz Sobczak.

rok 1962

– Od 24 stycznia do 5 lutego przerwano w szkole zajęcia z powodu epidemii grypy.
– 1 czerwca odbył się bal maturalny.
– W listopadzie Helena Laskowska, długoletnia nauczycielka języka rosyjskiego, otrzymała odznakę “Zasłużony Nauczyciel PRL”.

rok 1963

– Na przełomie stycznia i lutego nastąpiła przerwa w nauce ze względu na silną falę mrozów i duże opady śniegu (zima stulecia). Internat został zamknięty z braku opału, a młodzież przeniesiono do sali gimnastycznej.
– 1 czerwca do egzaminu dojrzałości w LO dopuszczono 34 abiturientów, 2 nie dopuszczono.
– Rok szkolny ze względu na przerwy w nauce zimą przedłużono do 29 czerwca.
– Od 20 czerwca obowiązki kierownika internatu pełniła Włodzimiera Kozyra.
– 1 września kierownikiem internatu został Kazimierz Pius.
– Grudzień. Na terenie szkoły wydarzyły się dwie chuligańskie bójki między uczniami, z których jedna została przedstawiona w audycji radiowej.

rok 1964

– Wrzesień. Grono Pedagogiczne liczyło 35 osób, w LO uczyło się 322 uczniów, w TE – 165 i w klasach podstawowych – 311.
– 15 listopada dyrekcja szkoły wydała zarządzenie, że z dniem tym przez okres zimowy nie wolno chodzić bez nakrycia głowy. Ponadto nie wolno chodzić do szkoły z pierścionkami na rękach.

rok 1965

– 1 lutego kierownikiem internatu został Jan Warda z Nidy.
– 20 marca nastąpiło podsumowanie wizytacji w Technikum Ekonomicznym przeprowadzonej przez wizytatora Alfonsa Kubiaka z KOS w Olsztynie.

rok 1966

– 1966 r. Obchody 1000-lecia Państwa Polskiego wymusiły dostosowanie całego programu wychowawczego szkoły do Millennium Polski. Nauczycieli i uczniów zmobilizowały do aktywnego współdziałania. Odbyło się wiele konkursów, młodzież uczestniczyła w czynach społecznych oraz w okolicznościowych paradach ulicami miasta. Centralne uroczystości odbyły się 16-17 kwietnia w Gnieźnie i Poznaniu, zaś uroczystości kościelne 3 maja w Częstochowie.
– Pierwsza matura w Technikum Ekonomicznym, do której dopuszczono 32 abiturientów. 20 i 21 maja egzamin pisemny z języka polskiego i matematyki, natomiast w dniach 26-30 maja egzaminy ustne z wybranych przedmiotów. Egzamin dojrzałości złożyło 28 abiturientów.
– 24 września kierownictwo Szkoły Podstawowej nr 3 w osobie Antoniego Popowskiego przejęło nowo zbudowany budynek szkolny przy ulicy Kwiatowej 15. Młodzież licealna uroczyście odprowadziła klasy podstawowe do nowej siedziby.
– 1 grudnia dotychczasowy kierownik internatu, Jan Warda, przeszedł do pracy w Powiatowym Komitecie Kultury Fizycznej i Turystyki. Czasowo kierownikiem p.o. została Stefania Sobczak.
– 13 grudnia nastąpiło podsumowanie wizytacji przeprowadzonej przez Sowińskiego – wizytytora KOS w Olsztynie i Czesława Miszkiela – podinspektora z Wydziału Oświaty w Piszu. Celem wizytacji była kontrola zadań dydaktyczno- wychowawczych, zapoznanie się z pracą internatu i organizacji młodzieżowych oraz stanem przygotowania do reformy oświaty.

rok 1967

– W styczniu w związku z rocznicą X-lecia istnienia ZMS 33 członków tej organizacji zapisało się na kandydatów do PZPR, z tego przyjętych zostało 27. Zaś szkolne koło ZMS otrzymało sztandar.
– Wiosną rozpoczęto prace przygotowawcze pod budowę stadionu sportowego obok szkoły.
– 29 kwietnia do matury w LO dopuszczono w klasie XIa 39 abiturientów (6 nie dopuszczono) i XIb – 43 (2 nie dopuszczono).
– Druga matura w Technikum Ekonomicznym, do której dopuszczono 41 abiturientów. Egzaminy pisemne odbyły się 26 i 27 maja w Szkole Podstawowej nr 1. Egzaminy ustne z wybranych przedmiotów (język polski, matematyka, WOP i przygotowanie zawodowe) abiturienci zdawali w dniach 5-8 czerwca.
– Czerwiec. W LO 24 uczniów nie otrzymało promocji do następnej (9,1%), a poprawki wyznaczono 21 uczniom (8,3%).
– W okresie wakacji w internacie były dwa turnusy kolonii z Ustronia, zaś w budynku szkolnym odbył się obóz języka angielskiego dla młodzieży licealnej (w ramach UNESCO). Obóz zorganizowało LO z Mińska Mazowieckiego, na którym było 5 nauczycielek z Anglii.
– Od 1 września kierownikiem internatu został Jan Kalinowski.
– W roku szkolnym 1967-68 naukę rozpoczęła klasa I LO zreformowanego (po 8 klasie szkoły podstawowej).
– 4 września rozpoczęły się zajęcia w nowym roku szkolnym. Izby lekcyjne LO po południu zajmowały Liceum Medyczne Pielęgniarstwa (6 oddziałów) i Szkoła Podstawowa nr 2 (10 oddziałów) – ze względu na remont tamtejszej szkoły.
– Pod koniec września na stałe do Kanady wyjechał Michał Bazylewicz, nauczyciel matematyki i języka angielskiego.
– W dniach 23-24 września odbył się pierwszy w historii szkoły zjazd absolwentów.
– Z okazji 600-lecia Pisza odbył się cykl imprez: m.in. 27 września uczniowie wzięli udział w konkursie powiatowym pt. “Ziemia Piska w literaturze”, zaś 1 października odbyła się wielka parada młodzieży ulicami miasta.
– Listopad. W I Turnieju o Mistrzostwo Powiatu w grach i zabawach zorganizowanych z okazji 100-lecia sportu polskiego drużyna chłopców z TE zajęła I miejsce, a drużyna chłopców z LO-III miejsce.

rok 1968

– 10 stycznia zmarł tragicznie Władysław Niesiobędzki, który od 1956 r. nieprzerwanie pełnił funkcję dyrektora szkoły. Na polecenie władz oświatowych obowiązki dyrektora przejął Feliks Michałowski.
– W lutym w internacie mieszkało 116 wychowanków. Przy internacie w dalszym ciągu prowadzono hodowlę świń w celu poprawienia jakości wyżywienia.
– Wiosną koło LOK pod kierunkiem Feliksa Michałowskiego zorganizowało kurs motocyklowy, na którym 26 uczniów zdobyło prawa jazdy IV kategorii.
– W marcu SK ZMS założyło Koło Młodych Racjonalizatorów, którego przewodniczącym został Mirosław Nowakowski.
– 2 kwietnia funkcję dyrektora szkoły objął Marian Kanarek będący do tej chwili zastępcą dyrektora LO w Ornecie.
– Maj. Egzamin dojrzałości w LO złożyło 67 absolwentów, a kolejnych 14 otrzymało świadectwa maturalne po zdaniu egzaminów poprawkowych we wrześniu. Natomiast w Technikum Ekonomicznym do matury dopuszczono 30 uczniów, 4 nie dopuszczono.
– 28 czerwca na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podjęto decyzję, by z początkiem roku szkolnego 1968/69 zajęcia lekcyjne prowadzić w systemie klasopracowni. Utworzono wtedy następujące gabinety: języka polskiego, języka rosyjskiego, języka angielskiego, fizyki, biologii, chemii i zajęć technicznych. Pozostałe gabinety urządzono dopiero po wybudowaniu w 1974 r. nowego skrzydła szkoły i nowej hali sportowej w 1979 r.
– We wrześniu szkoła gościła u siebie Grono Pedagogiczne z LO w Zambrowie. Rewizyta odbyła się wiosną 1969 r.

rok 1969

– 21 stycznia Rada Pedagogiczna wystąpiła do Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie o nadanie szkole imienia “Bojowników o Polskość Mazur”, co nastąpiło 3 marca tegoż roku.
– 1 lutego na stanowisko podinspektora szkolnego w Piszu odszedł Jan Kalinowski. Nowym kierownikiem internatu został Jan Olszewski, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 2.
– 29 kwietnia zakończono wizytację szkoły przeprowadzoną przez wizytatora Kuratorium Okręgu szkolnego w Olsztynie i zastępcę inspektora Czesława Miszkiela.
– 9 maja odbyła się na piskim rynku podniosła uroczystość wręczenia szkole sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Ziemi Piskiej. Sztandar dyrektorowi szkoły Marianowi Kanarkowi wręczył I sekretarz KP PZPR Tadeusz Misztal. Uroczystość ta była transmitowana przez Polskie Radio.
– Kwiecień. Drużyny ZHP (Drużyna Turystyczno-Krajoznawcza przy TE oraz artystyczna i żeglarska przy LO) przeprowadziły zbiórkę zeszytów dla dzieci wietnamskich.

rok 1970

– 21 kwietnia odbyła się akademia szkolna i sesja popularnonaukowa z okazji setnej rocznicy urodzin W.I. Lenina, organizacją których zajęło się SK ZMS z opiekunem Zygmuntem Sołowińskim. Obchody te były jednym z głównych haseł w planie wychowawczym szkoły.
– Wiosną 1970 r. Ministerstwo Oświaty wydało zarządzenie zakazujące przyjmowania bukietów od młodzieży, z wyjątkiem od klasy, w której dany nauczyciel jest wychowawcą.
– Czerwiec. Spółdzielnia uczniowska “Mrówka” (opiekun Stanisława Eifler), do której należeli głównie uczniowie LE, osiągnęła bardzo dobry wynik ekonomiczny. Z wypracowanego zysku dofinansowała studniówkę i zakupiła instrumenty muzyczne dla zespołu szkolnego.
– W roku szkolnym 1970/71 bardzo aktywne były 3 drużyny harcerskie tworzące szczep: artystyczna “Werset” im. K.I. Gałczyńskiego, “Wodnik'” (szkolona przez Stanisława Michałowskiego i Zygmunta Sołowińskiego) i turystyczno-krajoznawcza. Funkcję szczepowej pełniła Danuta Szopińska.

rok 1971

– W maju oddano do użytku Dom Nauczyciela zbudowany w czynie społecznym, w którym 7 nauczycieli tutejszej szkoły otrzymało mieszkania.
– Maj. W LO dla Pracujących do egzaminu dojrzałości dopuszczono 13 absolwentów. Do egzaminów pisemnych przystąpiło 12 osób, natomiast do części ustnej nie dopuszczono żadnego abiturienta.
– 25 czerwca Rada Pedagogiczna podjęła decyzję, że od nowego roku szkolnego w celu odciążenia klas maturalnych od zajęć uniemożliwiających im przygotowanie się im do egzaminu dojrzałości dekorację szkoły na studniówkę będą wykonywać klasy przedmaturalne. Taki stan rzeczy trwa do dziś.
– Wrzesień. Nawiązanie współpracy z Technikum Sztuk Plastycznych w Zakopanem w zakresie organizowania wypoczynku dla młodzieży (obozy sportowe w Tatrach dla piskiej młodzieży, a obozy żeglarskie dla młodzieży z Zakopanego).
– Rada Pedagogiczna podjęła decyzję, że w roku szkolnym 1971/72 uczennice powinny nosić czarne fartuchy, a uczniowie ciemne garnitury i krótkie fryzury.

rok 1972

– 7 lutego zmarł w Warszawie Kazimierz Sobczak, długoletni nauczyciel matematyki.
– Marzec. Drużyna dziewcząt LO zajęła I miejsce w Wojewódzkich Mistrzostwach Szkół średnich w piłce koszykowej.
– Z dniem 1 maja 1972 r. Kurator Oświaty w Olsztynie powołał na stanowisko profesora oświaty szkoły średniej następujących nauczycieli: Janinę Kanarek (język polski), Mariana Kanarka (matematyka), Krystynę Rak (fizyka), Mieczysława Raka (fizyka) i Józefa Skrodzkiego (matematyka). Byli to pierwsi nauczyciele “starego ogólniaka” wyróżnieni tym tytułem honorowym.
– Maj. Do matury w Liceum dla Pracujących dopuszczono 32 abiturientów. Do egzaminu pisemnego z języka polskiego, matematyki i wybranego przedmiotu (29-31 maj) przystąpiło 12 uczniów. Do egzaminów ustnych dopuszczono tylko 4 abiturientów. W LO do egzaminu dojrzałości dopuszczono 35 uczniów z klasy IVa oraz 33 (zdało 13) – z klasy IVb.
– Czerwiec. W roku szkolnym 1971/72 w LO na 307 uczniów promowano 265 (86,2%), a w LE na 140 promocję otrzymało 127 (90,6%).
– Dyrekcja Szkoły wystąpiła w czerwcu z wnioskiem do KOS w Olsztynie, aby 9 maja (rocznica nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru) uczynić dniem Święta Szkoły.
– W wakacje przeprowadzono kapitalny remont internatu.
– 1 września dyrektor szkoły polecił, aby uczniowie opracowali kryteria, jakimi należy się kierować typując najlepszych absolwentów do “Złotej Księgi”, którą zamierzano wprowadzić w bieżącym roku szkolnym.
– 27 grudnia grupa 19 uczniów LO pod kierunkiem Zygmunta Sołowińskiego po raz drugi wyjechała na zimowy obóz sportowy do Zakopanego w ramach współpracy z tutejszym Technikum Sztuk Plastycznych. Obóz zakończył się 7 stycznia 1973 r.

rok 1973

– W miesiącach zimowych w internacie LO mieszkała rekordowa liczba 123 wychowanków z piskich szkół (z LE-75, LO-30, Liceum dla Pracujących-2, LMP-5 i ZSZ-3).
– 9 maja po raz pierwszy odbyło się Święto Szkoły, na które złożyły się m. in.: uroczysty apel, zwiedzanie szkoły przez gości i absolwentów, wystawa prac uczniowskich, a wieczorem zabawa taneczna. Podobne uroczystości odbywały się przez najbliższe kilkanaście lat.
– Do matury w Liceum dla Pracujących dopuszczono 59 abiturientów. Do egzaminów pisemnych przystąpiło 23 uczniów, do egzaminów ustnych dopuszczono 18. W LO do egzaminu dojrzałości dopuszczono 63 abiturientów, świadectwa maturalnego nie otrzymało 7 absolwentów.
– 1 czerwca Rada Pedagogiczna na I rok studiów wyższych bez egzaminów wstępnych wytypowała: Jadwigę Kościelecką – na dowolny kierunek i Bogdana Cichockiego – na kierunek nauczycielski (matematyka) Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast po raz pierwszy wpisem do “Złotej Księgi” wyróżniono następujących absolwentów: Tadeusza Banacha, Reginę Borys, Bogdana Cichockiego, Tomasza Ciukszo, Jadwigę Kościelecką, Ryszarda Stępnika i Jadwigę Wolską. “Złota Księga” prowadzona jest do dnia dzisiejszego.
– W czerwcu na emeryturę odszedł Feliks Michałowski, długoletni i zasłużony nauczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, założyciel i opiekun Bazy Sportów Wodnych w Piszu.
– Lipiec. W Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży w piłce koszykowej I miejsce zajęła drużyna dziewcząt z LE (opiekun Stanisław Michałowski) i II miejsce drużyna chłopców (opiekun Zygmunt Sołowiński).
– 3 września. Rozpoczęcie roku szkolnego 1973/74. Ze względu na przypadające ważne rocznice (200-lecie KEN, 30 rocznica powstania LWP i 30- lecie PRL) rok ten miał szczególny charakter. W związku z tym rozpoczęcie roku szkolnego było szczególnie uroczyste, na które przybyli: przedstawiciel Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie, przedstawiciel KW PZPR, I sekretarz KP PZPR oraz inspektor szkolny i pracownicy Wydziału Oświaty i Kultury w Piszu.
– Październik. Sesja popularnonaukowa związana z obchodami 200-rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej pt. “Ludzie postępu podają sobie ręce poprzez wieki”. Przygotowania sesji podjęli się uczniowie grupy humanistycznej z klasy IVa (referaty – Małgorzata Krzyszkowska, Hanna Kowalska i Kinga Rackiewicz) oraz Klub Recytatora działający pod kierunkiem polonistki Zofii Soboty. W części artystycznej przedstawiono spektakl o I. Krasickim pt. “Wybaczcie, żem dotąd nie umarł”.
– 3 grudnia spotkanie z pisarzem Bohdanem Czeszko.

rok 1974

– Małgorzata Miszkiel zakwalifikowała się do zawodów III stopnia Olimpiady Matematycznej, które odbyły się w dniach 1 i 2 marca w Toruniu.
– Maj. W Liceum dla Pracujących szkołę ukończyło 86 uczniów, natomiast do matury przystąpiło 34 abiturientów (kl. IV – 18, kl. XIa – 7 i kl. Xib – 9). Do egzaminów ustnych dopuszczono 33 maturzystów. Zdali wszyscy.
– W roku szkolnym 1974/75 dyrektorem Liceum dla Pracujących została Barbara Rukojć, zastępując na tym stanowisku Mieczysława Raka. W tym samym roku szkolnym otwarto Średnie Studium Zawodowe Zaoczne o kierunku społeczno-prawnym. Dyrektorem nowej szkoły została również Barbara Rukojć.
– We wrześniu na praktyce pedagogicznej przebywali w szkole studenci czwartego roku AWF w Warszawie.
– 14 października z okazji Dnia Nauczyciela za wybitne osiągnięcia pracy dydaktycznej odznaczeni zostali: Krystyna Rak nagrodą II stopnia Ministerstwa Oświaty i Wychowania oraz Mieczysław Rak Złotym Krzyżem Zasługi.
– W dniach 23-24 września w ramach OHP szkoła uczestniczyła w akcji wykopkowej ziemniaków w PGR-ach na terenie powiatu piskiego (Kociołek Szlachecki, Liski, Rakowo Piskie, Szwejkówko i Świdry). Zarobione pieniądze zostały przeznaczone głównie na wycieczki klasowe. Komendantem szkolnym OHP był Józef Skrodzki.

rok 1975

– W styczniu 1975 r. Józef Skrodzki otrzymał nagrodę stopnia drugiego przyznaną przez Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
-23 kwietnia 1975 r. Rada Państwa nadała Józefowi Skrodzkiemu Złoty Krzyż Zasługi za dwudziestoletnią nienaganną pracę dydaktyczną.
– Karla Rauschning zajęła II miejsce w eliminacjach rejonowych VI Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Rosyjskiego. Następnie uczestniczyła w eliminacjach centralnych zdobywając tytuł laureata Olimpiady Języka Rosyjskiego.
– Czerwiec. Rada Pedagogiczna wytypowała na studia bez egzaminów wstępnych: Karlę Rauschning (filologia angielska), Zbigniewa Mysiorskiego (kierunek elektryczny Politechniki Warszawskiej) i Krystynę Wiśniewską (transport).
– Czerwiec. W Średnim Studium Zawodowym do egzaminów na zakończenie II semestru przystąpiło 46 osób. Na III semestr promowano 31 słuchaczy, 14 słuchaczom wyznaczono poprawki, zdało 11.
– 1 września decyzją władz oświatowych zmienił się stopień organizacyjny szkoły. Powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego weszły: LO, Liceum dla Pracujących, LE i Średnie Studium Zawodowe Zaoczne. Dyrektorem ZSO został Marian Kanarek, a jego zastępcą Józef Skrodzki. Natomiast Baza Sportów Wodnych działająca przy LO została przekształcona w Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Jego dyrektorem został Zygmunt Sołowiński.
– Z dniem 1 września 1975 r. Józef Skrodzki powołany został na stanowisko zastępcy dyrektora ZSO w Piszu. Funkcję tę pełnił do 31 stycznia 1983 r., tj. do czasu przejścia na emeryturę.
– Do egzaminu dojrzałości w Liceum dla Pracujących przystąpiło 27 abiturientów. Egzaminy pisemne (5 i 7 maj) i ustne (26-27 maj) zdali wszyscy. Natomiast LO ukończyło 95 absolwentów, z czego 68% dostało się na studia wyższe.
– Wrzesień. W roku szkolnym 1975/76 Rada Pedagogiczna uchwaliła odejście od jednolitego stroju uczniowskiego. Od września trwała również dyskusja i prowadzono działania w sprawie wdrożenia nowego kodeksu ucznia.

rok 1976

– Styczeń. Od półrocza została wprowadzona gimnastyka śródlekcyjna (ilu sympatyków, tylu przeciwników).
– W marcu uczniowie LO przygotowali przedstawienie pt. “Kopciuszek” dla wychowanków z Domu Dziecka w Łupkach.
– Maj. Do matury w LO dopuszczono 87abiturientów, w LE – 31 i w Liceum dla Pracujących – 71. Po maturze 5 uczniów LO zakwalifikowało się bez egzaminów wstępnych na studia zagraniczne: Celina Antoszewska – petrochemia (ZSRR), Anna Frączak – ogrodnictwo (Węgry), Ewa Karczewska – technologia żywienia (Węgry) i Grażyna Kołakowska – napęd elektryczny i automatyzacja urządzeń przemysłowych (ZSRR).
– W roku szkolnym 1975/76 wykonali szereg prac na rzecz szkoły i miasta, m.in.: zasadzili żywopłot przy ul. Wojska Polskiego, kleili płytki w Przedsiębiorstwie Remontowo-Budowlanym oraz pracowali przy budowie basenu miejskiego.
– We wrześniu powstał Harcerski Klub Dyskusyjny, którego opiekunem została Halina Ćwiek.
– Listopad. Rada Pedagogiczna postanowiła zostać zbiorowym członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Piskiej.
– Grudzień. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zadebiutował kabaret “Gwuść”, który powstał we wrześniu 1976 r.

rok 1977

– 18 lutego Grażyna Zaczkowska została laureatką centralnych eliminacji Olimpiady Języka Rosyjskiego.
– Luty. Joanna Zach zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim “Przyjaźń i Braterstwo” i reprezentowała województwo suwalskie na szczeblu centralnym.
– Kwiecień. Kabaret “Gwuść” pod kierunkiem Danuty Szopińskiej zajął I miejsce na Przeglądzie Zespołów Artystycznych zorganizowanych przez Dom Kultury w Piszu.
– Maj. LO ukończyło 94 abiturientów, LE – 30, Liceum dla Pracujących – 21 i Średnie Studium Zawodowe Zaoczne – 51.
– Czerwiec. Tydzień Sportu Szkolnego upłynął ph. “Biegaj! Nie musisz zostać mistrzem, ale powinieneś zostać zdrowym człowiekiem”. Zorganizowano zawody pływackie, rozgrywki w piłkę siatkową i koszykową oraz zawody lekkoatletyczne. Organizatorami imprez sportowych byli nauczyciele wychowania fizycznego: Jadwiga Frąckiewicz, Jerzy Ćwiek i Zygmunt Sołowiński.
– Na studia zagraniczne bez egzaminów wstępnych zostali zakwalifikowani: Krystyna Chmura – maszyny rolnicze (ZSRR, Moskwa), Sławomir Kański – maszyny rolnicze (ZSRR, Rostów), Urszula Kordek – ogrodnictwo (Węgry) i Grażyna Zaczkowska – technologia żywienia (Węgry).
– W wakacje odbył się rowerowy obóz wędrowny trasą “Środkowego Nadodrza”, którego organizatorem była Grażyna Ryk.
– Od września Koncerty Filharmonii Narodowej zaczęły odbywać się na lekcjach ZWO. Taki stan rzeczy trwa do dziś.
– 14 października z okazji Dnia Nauczyciela wystąpił szkolny kabaret “Szprycha”.

rok 1978

– Marzec. Rada Pedagogiczna przyjęła projekt regulaminu konkursu OHP na najlepiej pracujący zespół w szkole.
– Maj. LO ukończyło 107 abiturientów, a Średnie Studium Zawodowe Zaoczne – 43.
– W maju uczniowie ZSO uczestniczyli w wielu ogólnopolskich konkursach i zawodach, zdobywając wysokie lokaty. M.in.: Marta Szymczyk została laureatką centralnych eliminacji Olimpiady Języka Rosyjskiego (opiekun Hanna Sawicka); Małgorzata Jagodzińska uczestniczyła w Ogólnopolskim konkursie Poezji Śpiewanej; W Żeglarskich Mistrzostwach Województwa I miejsce zajęli: Zbigniew Konieczko i Mirosław Zduńczyk (w klasie “420”) oraz Robert Boroń (“Finn”).
– Czerwiec. W III Suwalskiej Olimpiadzie Młodzieży I miejsce na 100 metrów zajął Stanisław Aniśko (11,4 s)
– W wakacje młodzież uczestniczyła w rajdzie rowerowym szlakiem Pojezierza Północnej Suwalszczyzny i w XVII Rajdzie Szlakiem Walk o Wał Pomorski (3 uczniów z ZSO).
– W listopadzie Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę zwiększenia częstotliwości oceniania uczniów – minimum 3 oceny cząstkowe.

rok 1979

– W styczniu w szkole powołano 10 – osobową Komisję Postępu Pedagogicznego.
– 3 marca nastąpiło uroczyste otwarcie nowej hali sportowej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele KOiW w Suwałkach oraz władz miasta i gminy Pisz. Nowa hala sportowa jest obiektem pełnowymiarowym, wyposażonym w nowoczesny sprzęt.
– W marcu Jan Własienko został laureatem centralnych eliminacji Olimpiady Języka Rosyjskiego.
– Szczep HSPS założył książeczkę mieszkaniową wychowankowi z PDD w Łupkach (2000 zł.).
– Maj. LO ukończyło 90 abiturientów, natomiast Średnie Studium Zawodowe Zaoczne – 126.
– W czerwcu Szkolna Komenda OHP za całokształt pracy zajęła III miejsce w województwie i w nagrodę otrzymała 3 miejsca na hufcu zagranicznym.
– Grudzień. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej dokonano podsumowania wizytacji szkoły. Według oceny KOiW w Suwałkach szkoła zajmowała III miejsce w województwie pod względem ilości uczniów podejmujących studia wyższe.

rok 1980

– W marcu Jan Własienko uzyskał tytuł finalisty centralnych eliminacji Olimpiady Biologicznej.
– 25 kwietnia zmarł nagle Janusz Grabowski, nauczyciel geografii.
– W dniach 7-8 czerwca w Giżycku odbyła się Wojewódzka Spartakiada Młodzieży, podczas której pierwsze miejsca zajęli: Wojciech Komorowski w biegu na 100 m (11,5 s.), Marzena Wszeborowska w biegu na 100 m (13,3 s) i Barbara Łada w pchnięciu kulą (9,90 m).
– 15 czerwca w I Raucie Pucharu Polski w Lekkiej atletyce Wojciech Komorowski zajął II miejsce w biegu na 100 m (11,5 s.).
– Lipiec-Sierpień. Zorganizowano 4 hufce OHP (Zamość i Bielsko-Biała) oraz 2-tygodniowy obóz rowerowy “Doliną Dolnej Wisły”.

rok 1981

– W styczniu MOiW zniosło prawo szkół do typowania uczniów na wyższe uczelnie bez egzaminów wstępnych.
– Marzec. W “Wieloboju Gwiazd” na najbardziej wysportowaną klasę I miejsce zajęła IIIa.
– Maj. LO ukończyło 100 abiturientów, LE – 24 i Średnie Studium Zawodowe Zaoczne – 42.
– 15 – 16 czerwca odbyły się egzaminy wstępne do LE i LO, które decyzją Rady Pedagogicznej ponownie przywrócono.
– Lipiec. Ewa Zach zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim “Przyjaźń i Braterstwo” i zakwalifikowała się do eliminacji centralnych.
– 1 września wprowadzono 5-dniowy tydzień pracy dla nauczyciela i ucznia oraz płace na nowych zasadach.
– W szkole od kilku miesięcy działają dwa związki zawodowe: ZNP i NSZZ “Solidarność”.
– 27 października Rada Pedagogiczna wyraziła swoje poparcie dla protestu Krajowego ogłoszonego przez KKP “Solidarność” na dzień 28 października.
– 13 grudnia w Polsce wprowadzono stan wojenny. Zajęcia w szkole zostały zawieszone do 4 stycznia 1982 r.

rok 1982

– 2 stycznia Rada Pedagogiczna została zapoznana z zarządzeniem o organizacji i pracy szkół w okresie stanu wojennego.
– Styczeń. Nie odbył się tradycyjny bal studniówkowy.
– Maj. LO ukończyło 101 abiturientów, LE – 35 i Średnie Studium Zawodowe Zaoczne – 100.
– Ewa Zach ponownie zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim “Przyjaźń i Braterstwo” i została wytypowana na eliminacje centralne.
– 19 czerwca w Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży w lekkiej atletyce w Ełku Marek Polak zajął I miejsce w rzucie dyskiem (36,00 m).
– 13 grudnia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej nt. “Kogo chcemy wychowywać?”

rok 1983

– W dniach 19-20 marca turniej piłki siatkowej o Puchar Przewodniczącego Wojewódzkiego Zarządu SZS wygrała drużyna dziewcząt ZSO w Piszu w składzie: Janina Grykin, Dorota Jórzak, Ewa Łubińska, Dorota Muraszko, Ewa Puchalska, Elżbieta Szmigiel i Elżbieta Woźniak (opiekun Aniela Gardocka).
– Maj. LO ukończyło 77 abiturientów, LE – 44, Średnie Studium Zawodowe Zaoczne – 45.
– W maju na Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży w lekkiej atletyce pierwsze miejsca w rzucie dyskiem zajęli: Marek Polak i Barbara Łada.
– Maj. Barbara Łada na Mistrzostwach Polski SZS zajęła V miejsce w rzucie dyskiem.
– Czerwiec. Ewa Zach zajęła I miejsce w eliminacjach centralnych w Konkursie Recytatorskim “Przyjaźń i Braterstwo”. Szkolna sekcja MAW (opiekun Danuta Szopińska) za wyróżniającą pracę otrzymała list pochwalny Ministra Oświaty i Wychowania.
– 22 lipca zniesiono stan wojenny.
– 28 września 1983 r. Rada Państwa nadała Józefowi Skrodzkiemu Krzyż Kawalarski Orderu Odrodzenia Polski za trzydziestoletnią szczególnie wyróżniającą pracę pedagogiczną.

rok 1984

– Luty. Dyrektor ZSO Marian Kanarek uczestniczył w wycieczce piskich nauczycieli do RFN na zaproszenie nauczycieli niemieckich.
– Kwiecień. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wizytator Jan Węsierski dokonał podsumowania i oceny wizytacji w ZSO w Piszu. Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele władz administracyjnych i politycznych miasta i gminy Pisz
– Maj. LO ukończyło 84 abiturientów, a LE – 52.
– 23 czerwca na IX Suwalskiej Spartakiadzie Młodzieży w lekkiej atletyce pierwsze miejsca zajęli: Marek Polak w rzucie dyskiem (36, 6 m) i Elwira Pieńkos w skoku wzwyż (150 cm).
– 1 września nastąpiło uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1984/85, podczas którego honorowymi gośćmi byli absolwenci szkoły sprzed 20 lat. W szkole wprowadzono nowe formy współzawodnictwa: na najlepszego czytelnika biblioteki szkolnej oraz najlepiej czytającą klasę (formy te istnieją do dziś).

rok 1985

– 25 stycznia w rocznicę wyzwolenia Pisza odbył się capstrzyk, w którym uczestniczyli uczniowie ZSO.
– Kwiecień. Rada Pedagogiczna ofiarowała pomoc pieniężną (50 tys. zł) pogorzelcom z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach.
– Maj. LO ukończyło 78 abiturientów, Liceum Rachunkowości Rolnej – 40 i Średnie Studium Zawodowe Zaoczne – 60.
– Czerwiec. Plebiscyt na “Najlepszego Sportowca Szkoły” wygrał Krzysztof Klincewicz.
– Grudzień. Rada Pedagogiczna przyjęła nowy Statut Szkoły.

rok 1986

– Styczeń. Krzysztof Klincewicz został powołany do kadry narodowej juniorów w skoku w dal i trójskoku. Na Halowych Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce (Zabrze) zajął on V miejsce w skoku w dal (6,68 m).
– Luty. Tomasz Olszewski został finalistą centralnych eliminacji Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
– Marzec. Na Strefowych Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych w Radomiu Halina Małż zajęła XV miejsce.
– Maj. LO ukończyło 66 abiturientów i LE – 37.
– Czerwiec. Na XI Suwalskiej Olimpiadzie Młodzieży w Olecku pierwsze miejsca zajęli: Halina Małż w biegu na 800 i 1500 m, Krzysztof Klincewicz w trójskoku i w skoku w dal oraz Dorota Muraszko w skoku wzwyż. Natomiast na Strefowych Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce w Białymstoku Halina Małż zajęła IV miejsce w biegu na 800 m, a Krzysztof Klincewicz III miejsce w trójskoku. Na Mistrzostwach Polski SZS w Stargardzie Szczecińskim Krzysztof Klincewicz zajął II miejsce w trójskoku (14,17 m) i III miejsce w skoku w dal (6,75 m); natomiast Halina Małż zdobyła IV miejsce w biegu na 800 m (2:23,00).
– 16 -20 sierpnia na XIII Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w Spale Krzysztof Klincewicz zajął VI miejsce w skoku w dal oraz X miejsce w trójskoku.
– Wrzesień. Nastąpiły zmiany w sposobach organizacji imprez szkolnych. Imprezy ujęte w planie dydaktyczno-wychowawczym szkoły będą realizowane przez klasy.
– Październik. Na Suwalskiej Olimpiadzie Młodzieży Halina Małż zajęła I miejsce w biegach przełajowych.

rok 1987

– Luty. Adam Skrodzki zdobył I miejsce za pracę doświadczalną z biologii, a opiekun Anna Urbańska otrzymała wyróżnienie Komitetu Centralnego Olimpiady Biologicznej.
– Marzec. Na Spartakiadzie Młodzieży w Łomży Halina Małż zajęła I miejsce w biegu na 3000 m. Natomiast w Rankingu “Gazety Współczesnej” zdobyła X miejsce (opiekun Tadeusz Maconko).
– Maj. LO ukończyło 65 abiturientów i LE – 27.
– 3-7 czerwca Edyta Kurak uczestniczyła w Ogólnopolskim Konkursie Recytacji Prozy i Poezji Rosyjskiej i Radzieckiej, który odbył się w Kołobrzegu (opiekun Hanna Sawicka).
– Czerwiec. Rada Pedagogiczna pożegnała dyrektora Mariana Kanarka, który kierował szkołą od 1968 r. Odszedł na emeryturę zasłużony pedagog, wspaniały i doświadczony organizator i wychowawca. Na emeryturę odeszła również Janina Kanarek.
– Na Mistrzostwach Makroregionu Mazursko-Warszawskiego Krzysztof Klincewicz zajął I miejsce w skoku w dal (7,18 m).
– Lipiec. Na XIV Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży w Bielsko-Białej Krzysztof Klincewicz zajął VII miejsce w skoku w dal. Na Ogólnopolskim Zlocie Szkolnych Klubów Sportowych (Szczecin-Podgrodzie) Szkolny Klub Sportowy przy ZSO w Piszu został wyróżniony nagrodą pieniężną w wysokości 100 tys. złotych oraz pamiątkowym pucharem i proporcem “Nauka-Sport-Ojczyźnie”.
– Wrzesień. Nowym dyrektorem szkoły został Henryk Tabaka (dotychczasowy wicedyrektor ZSO).

rok 1988

– Marzec. Adam Skrodzki zajął II miejsce w eliminacjach okręgowych Olimpiady Biologicznej (opiekun Anna Urbańska). Sławomir Rogowski zajął II miejsce w konkursie fotograficznym ph. “Ratujemy zabytki” (z okazji 50-lecia Klubów Demokratycznych).
– W dniach 14-16 kwietnia Adam Horosz uczestniczył w eliminacjach centralnych Olimpiady Wiedzy Społeczno-Politycznej w Toruniu (opiekun Daniela Truszkowska).
– Kwiecień. Na Mistrzostwach Województwa w piłce koszykowej drużyna chłopców w składzie: Krzysztof Frycz, Marek Murawski, Cezary Sawczuk, Robert Szypczyński i Marcin Wrzosek zajęła II miejsce (opiekun Tadeusz Maconko).
– Maj. LO ukończyło 98 abiturientów, LE-26 i Średnie Studium Zawodowe Zaoczne-30.
– W dniach 5-9 czerwca Edyta Kurak brała po raz drugi udział w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Rosyjskiej i Radzieckiej w Kołobrzegu (opiekun Hanna Sawicka).
– Czerwiec. W XV Suwalskiej Olimpiadzie Młodzieży w lekkiej atletyce Krzysztof Klincewicz zajął I miejsca w trójskoku (12,98 m) i w skoku w dal (6,56 m).
– Wrzesień. Początek prac nad Regulaminem Szkoły, który został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w grudniu.

rok 1989

– Styczeń. W I Halowych Mistrzostwach Województwa w lekkiej atletyce I miejsce zajęła drużyna ZSO w Piszu (Joanna Hajbowicz, Magda Nowik, Julia Korzan, Izabela Raszewska, Sławomir Koszołko i Krzysztof Frycz).
– Luty-marzec. Przeprowadzona została wizytacja szkoły. Praca szkoły i jej wyniki wizytujący przedstawiciele KOiW w Suwałkach ocenili wysoko.
– Maj. LO ukończyło 88 abiturientów, LE – 40 i Średnie Studium Zawodowe Zaoczne – 89.
– 4 czerwca w budynku ZSO odbyły się wybory do Sejmu i Senatu. Sytuacja materialna i zaopatrzenie szkoły w niezbędne pomoce jest coraz trudniejsze. Jak się wkrótce okaże, to dopiero początek problemów.
– 1września rozpoczął się nowy rok szkolny. Uroczyście obchodzono 50. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
– Październik. Zarząd Główny SZS wyróżnił szkołę odznaką “Za zasługi w rozwoju sportu wśród młodzieży”.
– Listopad. Ministerstwo Edukacji Narodowej wycofało instrukcję “Główne kierunki i zadania w pracy wychowawczej szkół”. Rada Pedagogiczna po zapoznaniu się z zarządzeniem MEN w sprawie wdrożenia ustaleń “Okrągłego stołu” przyjęła wiele wniosków i postulatów dotyczących niezbędnych jej zdaniem, zmian i reform w oświacie. Dotyczyły one spraw socjalno-bytowych i ekonomicznych pracowników, spraw dydaktyczno-wychowawczych i polityki oświatowej. Rozwiązany został Zespół Wychowawczy i Zespół Kierowniczy Szkoły.

rok 1990

– Styczeń. Uregulowano wynagrodzenia nauczycieli.
– Maj. LO ukończyło 111 abiturientów i Średnie Studium Zawodowe Zaoczne – 34.
– Czerwiec. W Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży w lekkiej atletyce pierwsze miejsca zajęli: Bożena Truszkowska w pchnięciu kulą (9,35 m) i Zdzisław Modzelewski w biegu na 400 m (56,02 s). W ogólnopolskim konkursie plastycznym “Sport w wyobraźni ucznia” wyróżniona została praca Wojciecha Szulca (opiekun Alina Żmuda).
– Wrzesień. Z początkiem roku szkolnego 1990/91 nastąpiły duże zmiany: przywrócono naukę religii, wycofano stare programy do ZWO oraz zmieniono zasady działania w szkole organizacji młodzieżowych (w praktyce to koniec organizacji ideowo-wychowawczych).

rok 1991

– Luty. Monika Gralewska i Ewa Radziewicz zajęły pierwsze miejsce w okręgowych eliminacjach Olimpiady Biologicznej.
– W dniach 4-6 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne (dni wolne od zajęć dydaktycznych).
– 21 marca Samorząd Szkolny z okazji Pierwszego Dnia Wiosny przygotował bogaty program artystyczny.
– Kwiecień. Mistrzostwo województwa suwalskiego w piłce siatkowej zdobyła drużyna dziewcząt (Karolina Dąbrowska, Katarzyna Gardocka, Anna Grużewska, Beata Lisek, Justyna Miller, Anna Sznajder i Aneta Trześniewska).
– Maj. LO ukończyło 99 abiturientów.
– 6 czerwca grupa uczniów i pracowników ZSO wyjechała do Olsztyna na spotkanie z papieżem Janem Pawłem II.
– Czerwiec. Katarzyna Rukojć zajęła I miejsce w konkursie wojewódzkim na najlepszą pracę maturalną z języka polskiego. Nauczyciel języka polskiego – Krystyna Ciotrowska.
– Czerwiec. Konkurs na dyrektora ZSO wygrał Zbigniew Zduńczyk. Henryk Tabaka odszedł na emeryturę.
– Wrzesień. W kolejnym roku szkolnym wprowadzono zaskakujące zmiany: m.in. zajęcia pozaszkolne stały się pracą społeczną nauczyciela, wprowadzono 6-stopniową skalę ocen oraz nowe oceny ze sprawowania.
– W listopadzie przeprowadzono remont małej sali gimnastycznej.

rok 1992

– W styczniu odbył się bal karnawałowy zorganizowany przez nauczycieli i Komitet Rodzicielski, niezwykle udany.
– Luty. Grzegorz Kidybiński na zawodach okręgowych Olimpiady Historycznej uzyskał tytuł kandydata eliminacji III stopnia (opiekun Daniela Truszkowska).
– Maj. Szkołę ukończyło 102 abiturientów.
– W dniach 8-9 maja miała miejsce impreza ph. “Święto szkoły”, zorganizowana z okazji 46-lecia jej istnienia. Odbyła się wielka parada młodzieży ulicami miasta w strojach bohaterów literackich. Rozegrano mecz w piłkę koszykową absolwenci-uczniowie (wygrali absolwenci wynikiem 72:65). Komitet Rodzicielski podarował uczniom kawiarenkę.
– Maj. Na XVII Suwalskiej Olimpiadzie Młodzieży w lekkiej atletyce rekord szkoły i tytuł wicemistrza województwa wywalczył Mariusz Truszkowski z wynikiem 10,94 m.
– Od 1 września naukę w LO rozpoczęły klasy o profilu ogólnym z rozszerzonym programem języka angielskiego i informatyki.
– Październik. W szkole rozpoczęła się dyskusja nad minimum programowym z poszczególnych przedmiotów.
– Grudzień. Po dwóch miesiącach kapitalnego remontu ponownie otwarto dużą salę gimnastyczną.

rok 1993

– W kwietniu na Mistrzostwach Województwa w piłce koszykowej drużyna chłopców wywalczyła wicemistrzostwo (opiekun Tadeusz Maconko).
– W maju Artur Socik został laureatem Olimpiady Chemicznej (opiekun Grażyna Ryk) i finalistą Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (opiekun Ryszard Wojciech Pawlicki). Marcin Kaczmarek uczestniczył w międzynarodowych zawodach pływackich w Antwerpii (Belgia).
– W dniach 16-27 sierpnia grupa 9 uczniów ZSO pod opieką germanisty Lothara Neumanna przebywała z przyjacielską wizytą w Szkole Katedralnej w Schleswigu (Niemcy).
– Wrzesień. Puchar Ministra Edukacji Narodowej w żeglarstwie zdobył Marcin Kaczmarek w klasie “Cadet” (opiekun Józef Bąk). Natomiast na Mistrzostwach Polski Juniorów “Suwałki-93” Katarzyna Kozikowska zajęła IV miejsce w rzucie dyskiem (31,40 m).
– Jesień. Artur Socik został stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, który ma na celu udzielanie pomocy osobom szczególnie uzdolnionym.

rok 1994

– 11 stycznia ukazał się pierwszy numer gazetki szkolnej “Fanzin” wydawanej przez Klub Turystyczny “Tramp” działający przy ZSO w Piszu.
– Styczeń. Szkoła została wyróżniona przez ZG SZS nagrodą centralną za XI Edycję Ogólnopolskiego Konkursu “Sport dla każdego”. Arkadiusz Monkiewicz zakwalifikował się do okręgowych eliminacji Olimpiady Historycznej (opiekun Daniela Truszkowska).
– W dniach 26 marca-4 kwietnia Monika Płociak i Joanna Witkowska brały udział w warsztatach muzycznych na Niemiecko-Skandynawskim Tygodniu Muzycznym w Scheersbergu koło Flensburga (Niemcy).
– W dniach 11-25 kwietnia Kuratorium Oświaty w Suwałkach przeprowadziło w szkole okresową wizytację.
– Kwiecień. Artur Socik po raz drugi został finalistą Olimpiady Chemicznej (opiekun Grażyna Ryk).
– 27 maja odbyło się spotkanie Jego Ekscelencji księdza biskupa Edwarda Samsela z nauczycielami i uczniami ZSO.
– Maj. Marcin Kaczmarek uczestniczył w międzynarodowych zawodach pływackich (“1000 m VAN SCALIOS”) w Antwerpii (Belgia), reprezentując kadrę narodową Polski.
– 4 czerwca zakończyła się 8-dniowa rewizyta gimnazjalistów ze Szkoły Katedralnej w Schleswigu (Niemcy). Niemieckimi uczniami opiekowali się Hans Wehmeier – dyrektor gimnazjum i Klaus Mueller – nauczyciel języka angielskiego.
– 8 czerwca nastąpiło uroczyste rozdanie świadectw maturalnych. Do egzaminu maturalnego w LO przystąpiło 108 abiturientów, zdało 106. W LZ dopuszczono 30 uczennic, do matury przystąpiło 24, nie zdały 3. Najwyższą średnią na świadectwie dojrzałości uzyskali: Sylwia Podsiad (5,20), Anna Wietecha (5,10), Maja Liwoch (5,00) i Ewa Rzodkiewicz (5,00).
– Czerwiec. Na Mistrzostwach Polski SZS Katarzyna Kozikowska wywalczyła mistrzostwo Makroregionu Mazursko-Warszawskiego. Na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w teakwondo Krzysztof Kuczyński zajął II miejsce, a Marek Łatuszko – III.
– Wrzesień. Robert Ożarowski zakwalifikował się do etapu centralnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
– 16 grudnia w Węgorzewie wystawiona została sztuka pt. “Wielcy i Gwiazdy” przez klasę IVb pod kierunkiem Stanisławy Neumann, która w wojewódzkim konkursie ph. “AIDS – to też twój problem” zajęła II miejsce.

rok 1995

– Styczeń. Elżbieta Chrostowska i Agnieszka Kowalczyk zakwalifikowały się do ścisłej czołówki w okręgowych eliminacjach Olimpiady Historycznej.
– Luty. Na Mistrzostwach Polski w pływaniu seniorów Dagmara Grzeszczak zajęła II i III miejsce. Natomiast Marcin Kaczmarek na tych samych zawodach wywalczył II miejsce.
– Marzec. Dagmara Grzeszczak i Marcin Kaczmarek zostali powołani do Kadry Narodowej w pływaniu (trener Zdzisław Grzeszczak).
– Kwiecień. Na Mistrzostwach Województwa w piłce siatkowej drużyna dziewcząt ZSO wywalczyła II miejsce.
– Maj. Andrzej Zieliński został finalistą Olimpiady Chemicznej (opiekun Grażyna Ryk). Anna Śmiarowska zakwalifikowała się do finału Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
– Na XX Suwalskiej Olimpiadzie Młodzieży w lekkiej atletyce pierwsze miejsca zajęli: Norbert Kalinowski w skoku wzwyż (190 cm), Marek Duda w trójskoku (12,66 m) i Katarzyna Kozikowska w rzucie dyskiem (34,08 m).
– 2 czerwca uczniowie ZSO uczestniczyli w V Piskim Biegu Ulicznym rozegranym z okazji 350-lecia nadania Piszowi praw miejskich.
– 7 czerwca nastąpiło uroczyste rozdanie świadectw maturalnych. Do egzaminu dojrzałości przystąpiło 99 abiturientów, zdało 98. Najwyższe średnie na świadectwie maturalnym uzyskali: Katarzyna Korona (5,35), Anna Śmiarowska (5,25), Marcin Kwaśniewski (5,20), Grażyna Jaczewska (5,10), Dorota Szyszkowska (5,05) i Andrzej Olszewski (5,05).
– Sierpień. Magdalena Dąbrowska otrzymała roczne stypendium naukowe ufundowane przez władze powiatu Schleswig-Flensburg (Niemcy) i Niemiecki Czerwony Krzyż. W roku szkolnym 1995/96 była uczennicą Szkoły Katedralnej w Flensburgu.
– 1 października gazetka szkolna “Fanzin” zdobyła nagrodę “Złoty Kałamarz-95” w kategorii szkół średnich w konkursie zorganizowanym przez tygodnik suwalsko-mazurski “Krajobrazy”.
– 6 listopada w konkursie dla uczniów szkół średnich ph. “Ziemia Piska-przeszłość i teraźniejszość” zorganizowanym przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Piszu I miejsce zajął Rafał Dębowski (opiekun Daniela Truszkowska).
– 27 listopada podsumowano I Wojewódzki Konkurs Gazetek Szkolnych. “Fanzin” zdobył wyróżnienie w kategorii szkół średnich oraz nagrodę redaktora naczelnego “Gazety Współczesnej”.

rok 1996

– 12 stycznia redakcja gazetki szkolnej “Fanzin” otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie “Czasopisma uczniowskie”, zorganizowanym przez miesięcznik “Polonistyka”.
– Luty. Tytuł wicemistrza województwa suwalskiego w piłce siatkowej dziewcząt wywalczyła drużyna ZSO w Piszu (opiekun Aniela Cielas).
– W dniach 19-20 marca odbył się próbny egzamin dojrzałości ph. “Nowa Matura 2000”. Prace maturzystów oceniane były wg nowych zasad, które wprowadzone mają być po 2000 r.
– 23 marca Robert Nodzewski i Marcin Purta uczestniczyli w finale VI Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego w Toruniu (opiekun Jacek Sobczak).
– 7 czerwca odbyły się główne uroczystości obchodów półwiecza szkoły połączone ze zjazdem absolwentów.
Skip to content